Algemene actievoorwaarden van toepassing op Abiant-acties

Per actie worden hieronder de specifieke actievoorwaarden aangegeven. Er staat bij hoe je kunt meedoen, wat de prijs is en hoe lang de actie duurt. 

 • De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijke derde en worden persoonlijk op de hoogte gesteld.
 • De prijs kan niet uitbetaald of ingewisseld worden in contanten.
 • De informatie over de prijs wordt aan de winnaar verstrekt.
 • Indien we binnen een maand, na bekendmaking van de prijswinnaar(s), geen contact hebben kunnen leggen met de winnaar(s), vervalt de prijs voor diegene.
 • Abiant aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt uitgereikt, of indien de (vervangende) prijs afwijkt van de aangeboden prijs.
 • Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, wordt de prijs niet uitgekeerd.
 • Abiant behoudt zich het recht voor om een deelnemer om haar moverende redenen te diskwalificeren dan wel van deelname uit te sluiten, zulks in het bijzonder wanneer hij niet voldoetaan de onderhavige actievoorwaarden dan wel anderszins onrechtmatig jegens Abiant handelt.
 • Abiant is te allen tijde bevoegd de actie te wijzigen of voortijdig te beëindigen, zulks zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.

Actievoorwaarden beursactie: 'Verdien een E-rijbewijs of vakgerichte cursus'

De algemene actievoorwaarden zoals hierboven genoemd zijn eveneens van kracht.
Verder gelden onderstaande specifieke actievoorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een gratis E-rijbewijs of vakgerichte cursus, ter vaststelling door de medewerkerker van Abiant.

 • De nieuwe medewerker mag niet al ingeschreven staan bij Abiant, het cv mag niet in onze database voorkomen.
 • De actie geldt alleen voor werknemers die via Abiant aan het werk gaan.
 • De actie geldt alleen voor kandidaten die zich tijdens de beurs hebben ingeschreven.
  Je moet minimaal 4 maanden fulltime een positie vervult. Daarna krijg je de cursus aangeboden.
 • Het bedrag van maximaal € 400,- is gebaseerd op fulltime functies (1 fte/38 uur). Voor ingevulde parttime functies zal het bedrag naar rato worden uitgekeerd.
 • Het aanbod is voor geldig voor een eenmalig examen.
 • De actie is geldig tot en met december 2020.
 • Abiant heeft het recht deze voorwaarden op elk moment aan te passen.