Algemene actievoorwaarden van toepassing op Abiant-acties

Per actie worden hieronder de specifieke actievoorwaarden aangegeven. Er staat bij hoe je kunt meedoen, wat de prijs is en hoe lang de actie duurt. 

 • De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijke derde en worden persoonlijk op de hoogte gesteld.
 • De prijs kan niet uitbetaald of ingewisseld worden in contanten.
 • De informatie over de prijs wordt aan de winnaar verstrekt.
 • Indien er binnen twee weken geen contact is kunnen leggen met de winnaar, vervalt de prijs voor diegene.
 • Abiant aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt uitgereikt, of indien de (vervangende) prijs afwijkt van de aangeboden prijs.
  Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, wordt de prijs niet uitgekeerd.
 • Abiant behoudt zich het recht voor om een deelnemer om haar moverende redenen te diskwalificeren dan wel van deelname uit te sluiten, zulks in het bijzonder wanneer hij niet voldoetaan de onderhavige actievoorwaarden dan wel anderszins onrechtmatig jegens Abiant handelt.
 • Abiant is te allen tijde bevoegd de actie te wijzigen of voortijdig te beëindigen, zulks zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.

Actievoorwaarden 'Veenhoopfestival: verdien je festivalkaartje terug'

De algemene actievoorwaarden zoals hierboven genoemd zijn eveneens van kracht.
Verder gelden onderstaande specifieke actievoorwaarden:

 • Schrijf je voor 1 september 2019 bij Abiant in Joure, Surhuisterveen of Veenwouden
 • Neem bij je inschrijving de bevestiging van de betaling van jouw festivalkaartje mee.
 • Ga je vervolgens voor 1 november 2019 via Abiant voor minimaal 60 uur aan het werk? Dan betaalt Abiant naast jouw dagloon je Veenhoop-ticket terug.