Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Raad van commissarissen Abiant

De raad van commissarissen (rvc) bestaat uit zes personen, van wie vier agrarische leden. De voorzitter van de rvc is een agrarisch lid. De commissarissen worden op voordracht van de rvc benoemd door de ledenraad. Ze worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.

De NCR-code voor ‘goed coöperatief ondernemerschap’ is de leidraad voor het bestuur, de raad van commissarissen en de ledenraad.

De rvc:

  • staat het bestuur met raad terzijde en bespreekt met het bestuur de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de onderneming
  • houdt toezicht op en adviseert het bestuur over het te voeren/gevoerde beleid en houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daarmee verbonden onderneming
  • brengt verslag uit aan de Ledenraadsvergadering en legt rekening en verantwoording af over het in het afgelopen boekjaar toezicht op het gevoerde beleid

De rvc heeft voor zichzelf een reglement opgesteld; deze is door de ledenraad goedgekeurd. Tevens zijn profielschetsen opgesteld die zijn vastgesteld door de ledenraad. 

In 2023 wordt de raad van commissarissen van Abiant gevormd door:

Naam Woonplaats Lid
Kees Bakker Vlagtwedde intern
Cor Biemond Godlinze intern (voorzitter)
Frans Duynstee Eeserveen extern
Carin Gaaikema-Olsder Houwerzijl intern
Hero Havenga de Poel Kloosterburen intern
Pieter Pijper Pijnacker extern

Ledenraad Abiant

De ledenraad is een belangrijke schakel tussen de leden en de Coöperatie Abiant en dient zodanig te zijn samengesteld, dat de leden evenwichtig verdeeld zijn over het werkgebied van Abiant en over de diverse agrarische sectoren. Meer lezen?