Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Algemene actievoorwaarden van toepassing op Abiant-acties

Per actie worden hieronder de specifieke actievoorwaarden aangegeven. Er staat bij hoe je kunt meedoen, wat de prijs is en hoe lang de actie duurt.

  • De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijke derde en worden persoonlijk op de hoogte gesteld.
  • De prijs kan niet uitbetaald of ingewisseld worden in contanten.
  • De informatie over de prijs wordt aan de winnaar verstrekt.
  • Indien we binnen een maand, na bekendmaking van de prijswinnaar(s), geen contact hebben kunnen leggen met de winnaar(s), vervalt de prijs voor diegene.
  • Abiant aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt uitgereikt, of indien de (vervangende) prijs afwijkt van de aangeboden prijs.
  • Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, wordt de prijs niet uitgekeerd.
  • Abiant behoudt zich het recht voor om een deelnemer om haar moverende redenen te diskwalificeren dan wel van deelname uit te sluiten, zulks in het bijzonder wanneer hij niet voldoetaan de onderhavige actievoorwaarden dan wel anderszins onrechtmatig jegens Abiant handelt.
  • Abiant is te allen tijde bevoegd de actie te wijzigen of voortijdig te beëindigen, zulks zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.