Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Privacystatement zakelijke relaties

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Abiant respecteert de privacy van eenieder die haar persoonsgegevens verstrekt en van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt behandeld volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om onze website en de daaraan verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dienen Abiant en de daaronder vallende bedrijfsonderdelen (verder te noemen Abiant) in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig persoonsgegevens te verschaffen, zullen wij deze gegevens gebruiken in overeenstemming met ons privacystatement. Hetzelfde geldt wanneer u persoonsgegevens op de website achterlaat.

Wie zijn we?

De volgende werkmaatschappijen zijn gebruikers van deze privacystatement. Zij zijn de verantwoordelijken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals die per 25 mei 2018 geldt.

 • Abiant Bedrijfsverzorging B.V.
 • Abiant Bouwservice B.V.
 • Abiant Detachering B.V.
 • Abiant Flexdiensten B.V.
 • Abiant Holding B.V.
 • Abiant NL BV.
 • Abiant Payroll B.V.
 • Abiant Personeelsdiensten B.V.
 • Abiant Personeelsservice B.V.
 • Abiant Uitzendorganisatie BV (ook bekend als Abiant EU Service)
 • Rundveepedicurecentrum Groningen B.V.

Alle gevestigd (hoofdvestiging) op Kieler Bocht 64, 9723 JB te Groningen

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat:

 • wij besluiten dat wij zaken met u willen doen
 • u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening

Tevens verzamelen wij de gegevens uit persoonlijke contacten met u.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens van zakelijke relaties?

Hieronder verstaat Abiant de contactgegevens van zakelijke relaties voor de uitvoering van de dienstverlening van Abiant, waaronder mede begrepen bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie van personeel en alles wat daarmee in de ruimste zin van het woord verband mee houdt.

Abiant verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen eveneens voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en om een zakelijke relatie te onderhouden.

Wat zijn de rechtsgronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Gelet op artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er de volgende rechtvaardigingsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • de verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van of vloeien voort uit uw overeenkomst van opdracht met Abiant
 • de verwerkingen zijn noodzakelijk om de dienstverlening van Abiant uit te voeren of vloeien daar direct uit voort
 • de verwerkingen zijn noodzakelijk voor Abiant om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Abiant verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen
 • contactgegevens
 • emailadressen
 • telefoonnummers
 • functies van contactpersonen

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Abiant kan de van zijn zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van haar volledige dienstverlening. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere onderdelen van Abiant, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin Abiant hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel, rechterlijk vonnis of wettelijke plicht. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Abiant heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft het recht Abiant te verzoeken inzage te geven in de persoonsgegevens die Abiant van u verwerkt. Ook kunt u om aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens uit het Abiant systeem vragen of verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.
Daarnaast heeft u het recht tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken en heeft u het recht om uw gegevens te laten overdragen door Abiant.

Als u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u een mail sturen naar privacy@abiant.nl. U dient dan zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Abiant streeft ernaar om binnen 4 weken op uw verzoek te reageren. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen krijgt u een bericht waarom wij hieraan niet kunnen voldoen. Ook kunnen wij u om nadere informatie vragen voordat wij definitief een beslissing nemen op uw verzoek.
U kunt altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Vragen

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Abiant, dan kunt u contact opnemen met de vestiging die u heeft bemiddeld of u kunt een email sturen naar privacy@abiant.nl.

Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van een) datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan uw contactpersoon bij Abiant of via privacy@abiant.nl.

Wijzigingen

Abiant kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in zijn privacystatement. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Abiant. Deze versie is opgesteld in mei 2018.