Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Opzeggen lidmaatschap Coöperatie Abiant

Het lidmaatschap van Coöperatie Abiant werkt op jaarbasis. Het lidmaatschap kan schriftelijk worden opgezegd voor 30 september. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor het lidmaatschap per direct schriftelijk is te beëindigen:

 • Bij het bereiken van de AOW-leeftijd*
 • In geval van overlijden van het lid
 • Indien het lid wordt uitgesloten van deelname aan de reductieregeling*

*Tenzij het lid medewerkers heeft aangemeld bij de reductieregeling.

In het geval van onderstaande situaties kan het bestuur van Coöperatie Abiant besluiten het lidmaatschap per direct op te zeggen:

 • Faillissement van lid
 • Ontbinding van onderneming van lid
 • Einde exploitatie van het agrarisch bedrijf door lid

Schriftelijke opzegging kan eveneens door het bestuur van Coöperatie Abiant worden gedaan voor 30 september, het lidmaatschap eindigt per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar, indien er sprake is van een of meerdere van onderstaande situaties:

 • Het lid voldoet niet meer aan de lidmaatschapseisen
 • Het lid komt zijn verplichtingen naar Coöperatie Abiant niet na
 • Wanneer redelijkerwijs niet meer van Coöperatie Abiant gevraagd kan worden dat het lidmaatschap blijft voortbestaan

Ontzetting door het bestuur van Coöperatie Abiant gaat per direct in, indien er sprake is van één of meerdere van onderstaande situaties. 

 • Het lid handelt in strijd met de statuten of het reglement; inclusief niet betalen van nota’s
 • Het lid komt de besluiten van Coöperatie Abiant niet na
 • Coöperatie Abiant wordt op onredelijke wijze benadeeld door het lid

Neem voor het beindigen van het lidmaatschap of voor vragen over het lidmaatschap contact op met één van onze accountmanagers.

Beëindigen deelname lid aan reductieregeling door bestuur Coöperatie Abiant

Indien er sprake is van één of meerdere van onderstaande punten kan het bestuur van Coöperatie Abiant besluiten deelname van het lid aan de reductieregeling te beëindigen.

 • Het lid heeft onevenredig vaak gebruikgemaakt van de reductieregeling
 • Het lid heeft verwijtbaar gehandeld
 • Het lid houdt zich niet aan de verplichtingen die in het reglement zijn opgenomen
 • Het lid heeft geen goede arbeidsomstandigheden op het bedrijf
 • Het lid kan niet op verzoek aantonen arbeidsongeschikt te zijn

Beëindigen deelname lid aan reductieregeling door lid

 • Door opzegging lid met opzegtermijn van 3 maanden en tegen einde van het kalenderjaar

Dit is een samenvatting van de bepalingen uit de statuten en het bedrijfsreglement van Coöperatie Abiant. Deze samenvatting is slechts indicatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De inhoud van de statuten en het bedrijfsreglement is altijd leidend.

Contact Abiant Agro

Industrieweg 39, Bedum

t 050 303 93 83
e bedrijfsverzorging@abiant.nl

Bedrijfsreglement en statuten

Klik op de knoppen hieronder om ons bedrijfsreglement en statuten te lezen.